Preambule

Vykonávání psychoterapie vyžaduje odpovědnost psychoterapeuta vůči sobě samému i vůči klientům/pacientům. 

Etický kodex slouží:

 1. jako vodítko k etickému rozhodování a jednání v rámci psychoterapeutické praxe
 2. k ochraně účastníků psychoterapeutického procesu před neetickým jednáním
 3. jako podklad pro řešení stížností

1. Závaznost

Následující etické zásady jsou závazné pro terapeuty Kineziologie One brain. Tyto zásady jsou v souladu s etickými směrnicemi Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

 1. Výkon psychoterapie
 1. Psychoterapie se zabývá rozpoznáváním a ovlivňováním psychických poruch a psychického fungování nebo stavů utrpení. Používá k tomu odborných psychoterapeutických metod.
 2. Od psychoterapeutů se požaduje, aby užívali svou odbornost pro blaho klienta/ pacienta, s respektem k jeho důstojnosti, hodnotám a právům.
 1. Profesionální kompetence a rozvoj
 1. Od psychoterapeutů se požaduje, aby vykonávali svou praxi kompetentně a eticky, aby se zajímali o nové odborné poznatky na poli psychoterapie a průběžně se vzdělávali.
 2. Psychoterapeuti užívají ve své praxi pouze metody a postupy lege artis, pro které mají odborné kompetence.

4. Mlčenlivost

Psychoterapeuti jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu psychoterapeutického procesu. Pro výcvik a supervizi v psychoterapii platí tentýž princip.

 1. Rámec psychoterapie
 1. Na počátku je psychoterapeut povinen seznámit pacienta / klienta s postupem a podmínkami psychoterapie (použitá metoda, rozsah a předpokládané trvání, finanční podmínky, mlčenlivost a okolnosti ukončení).
 2. Psychoterapeut a pacient/klient uzavírají svobodně smlouvu o terapeutické spolupráci v rámci platné legislativy.
 3. Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně s ohledem na specifickou povahu psychoterapeutického vztahu, který je založen na důvěře a určité míře závislosti. Zneužití tohoto vztahu je porušením profesionální etiky a odpovědnost za ně spočívá výhradně na psychoterapeutovi.

6. Informování o psychoterapii

Informace podávané pacientovi či klientovi mají být věcné, objektivní a pravdivé.

Zavádějící a vtíravá inzerce či reklama je neetická.

7. Profesionální vztahy s kolegy

V zájmu blaha pacienta/klienta jsou psychoterapeuti povinni spolupracovat interdisciplinárně se zástupci ostatních odborností. Psychoterapeut přistupuje k ostatním odborníkům a jejich práci s respektem.

8. Etické zásady pro výcvik a vzdělávání

Výše zmíněné etické zásady jsou uplatňovány též v oblasti psychoterapeutického vzdělávání a supervize.

9. Psychoterapeutický výzkum

Tyto etické zásady se vztahují i na psychoterapeutický výzkum a odborné publikace.

Zájem pacientů /klientů je i v této oblasti nejvyšší hodnotou.

 1. Řešení etických problémů

Postupy pro řešení etických podnětů, stížností a odvolání lze řešit v rámci ČR prostřednictvím nezávislé etické komise České psychoterapeutické společnosti .